HS Kannada
Result:HS KANNADA
  691 - Prasangam Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2936 11  SHRIHARSHA N B 10  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
4845 9  REKHA 8  G. H. S. S. Mangalpady
4922 4  JYOTHI YALIGARA 10  GHS KADAMBAR
  692 - Katha Rachana kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1159 18  MADHUSHREE S 10  K.V.S.M. H.S. Kurudapadavu
3185 20  MEGHA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
4938 6  SHRAMA YANE MEGHANA
SHETTY
8  Infant. Jesus. E. M. S. Manjeshwar
  693 - Kavitha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4955 21  DHANYASHREE K 10  G. H. S. Paivalike
1315 1  LATHEESH A M 10  GHS MOODAMBAIL
4845 9  REKHA 8  G. H. S. S. Mangalpady
  694 - Upanyasa Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4847 16  KARTHIK .K 9  G. H.S. S. Paivalike Nagar
3185 17  MEGHA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
1682 15  LEKANA . D.G.A 9  G. H. S. S. Mangalpady

No comments:

Post a Comment