HS Sanskrit
Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2936 3  SHRIHARSHA N B 10  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
1062 1  SHRUTHI K 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3177 2  NIKHEETHA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  802 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1369 4  KRISHNA SHARMA M 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1467 3  DWANISHA 9  S. V. V. H. S. Miyapadavu
2657 1  DHANYASHREE K 10  G. H. S. Paivalike
  803 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1419 4  AKSHATH KUMARI M 10  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1468 1  SHAILESH KUMAR K S 8  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3206 2  VARSH 9  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  804 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1419 3  AKSHATH KUMARI M 10  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1058 4  AKSHITH N SHETTY 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3177 2  NIKHEETHA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  805 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1377 2  APOORVA EDAKKANA 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
3208 1  YASHASWINI B 9  S. A.T. H. S. Manjeshwar
1850 3  SWATHI S 8  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  806 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1376 4  PRANAVA KUMAR N 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1061 2  ARAVINDA K.M 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
2929 1  SHREEVATSA 10  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
3177 3  NIKHEETHA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  807 - Padyamchollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1376 33  PRANAVA KUMAR N 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1055 31  BHAGYASHREE A 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3208 32  YASHASWINI B 9  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  808 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1378 3  RAKSHA CH 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1062 1  SHRUTHI K 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3202 2  RENISHA D SOUZA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  809 - Chambuprabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2935 32  ADHITHYA E H 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
3208 31  YASHASWINI B 9  S. A.T. H. S. Manjeshwar
1059 30  ANUSHREE C 9  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  810 - Padakam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1382 30  SATHWIK N 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  811 - Padakam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1428 31  DEEKSHA S 10  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1059 30  ANUSHREE C 9  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  812 - Ashtapathi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1381 31  SATHWIK KRISHNA N 8  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1069 30  PRANAM SHETTY M 8  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  813 - Ashtapathi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1055 32  BHAGYASHREE A 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
1377 31  APOORVA EDAKKANA 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
3217 33  KRITHIKA N V 9  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  814 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1376 32  PRANAVA KUMAR N 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
2936 31  SHRIHARSHA N B 10  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
1069 30  PRANAM SHETTY M 8  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  815 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1055 31  BHAGYASHREE A 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
1377 30  APOORVA EDAKKANA 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
3180 32  PALLAVI PRABHU 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  817 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2935 1  ADHITHYA E H 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1058 2  AKSHITH N SHETTY 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  818 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1377 1  APOORVA EDAKKANA 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1062 2  SHRUTHI K 10  S. V. V. H. S. Miyapadavu
2673 3  DHANYA B 10  G. H. S. Paivalike
  819 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1381 3  SATHWIK KRISHNA N 8  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1059 1  ANUSHREE C 9  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3268 2  AYASHATH TASRIFA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar

No comments:

Post a Comment