UP Sanskrit
Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1272 1  ATUL KUMAR 6  Heddari. A. U. P. S. Bayar
1717 3  PRABHODA.B 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2131 5  SHRIDEVI .K 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1430 3  PREETHI 7  St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor
1714 4  VARSHA ALVA 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
1272 8  ATUL KUMAR 6  Heddari. A. U. P. S. Bayar
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1092 5  GREESHMA 7  S. S. B. A. U. P. S. Aila
1717 1  PRABHODA.B 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2453 7  SINJITHA K 7  A. U. P. S. Dharmathadka
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2453 8  SINJITHA K 7  A. U. P. S. Dharmathadka
1717 7  PRABHODA.B 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
1519 3  POORNIMA K M 6  S. S. A. U. P. S. Chevar
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2465 9  SHARADA SURABHI 7  A. U. P. S. Dharmathadka
1443 1  VARSHA M R 7  St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor
1720 6  DHANYASHREE.K 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1714 1  VARSHA ALVA 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
1442 2  SHRAVANI 7  St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor
1517 13  JYOTHIKA C T 7  S. S. A. U. P. S. Chevar
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2372 5  P VIKRAM BHARADWAJ 7  V. A. U. P. S. Miyapadavu
2162 2  SIDDHARTHA BHAT .S 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
2627 6  MANEESH S D 5  A. U. P. S. Dharmathadka
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1270 9  DISHA P 7  Heddari. A. U. P. S. Bayar
2375 8  ANUJNALAKSHMI P 5  V. A. U. P. S. Miyapadavu
2620 7  KEERTHANA N 5  A. U. P. S. Dharmathadka
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2139 9  VISHWAJITH .K 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
1098 2  SHANKARA NARAYANA MAYYA 5  S. S. B. A. U. P. S. Aila
1272 10  ATUL KUMAR 6  Heddari. A. U. P. S. Bayar
1725 4  ARUN.CR 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1097 8  VAISHNAVI 5  S. S. B. A. U. P. S. Aila
2650 9  NUTHANA.B K 6  S. V. V. A. U. P. S. Kodlamogaru
2629 6  NAVYA K 7  A. U. P. S. Anekal
1517 13  JYOTHIKA C T 7  S. S. A. U. P. S. Chevar
1271 11  THRIPTHISHREE S 6  Heddari. A. U. P. S. Bayar
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2372 12  P VIKRAM BHARADWAJ 7  V. A. U. P. S. Miyapadavu
4120 3  H ADITYA SHENOY 7  S. A.T. H. S. Manjeshwar
1273 7  SUDARSHAN S 5  Heddari. A. U. P. S. Bayar
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2465 5  SHARADA SURABHI 7  A. U. P. S. Dharmathadka
1270 12  DISHA P 7  Heddari. A. U. P. S. Bayar
2131 8  SHRIDEVI .K 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1720 34  DHANYASHREE.K 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2365 36  SUMANA 5  V. A. U. P. S. Miyapadavu
1282 33  PRAJNA BHAT 5  Heddari. A. U. P. S. Bayar
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1714 14  VARSHA ALVA 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
1442 6  SHRAVANI 7  St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor
2144 13  SUKESH .K 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2465 3  SHARADA SURABHI 7  A. U. P. S. Dharmathadka
2139 1  VISHWAJITH .K 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
1713 2  NIDHI.R.SHETTY 5  D. B. A. U. P. S. Kayyar
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2453 4  SINJITHA K 7  A. U. P. S. Dharmathadka
2126 5  CHAITHRIKA .V 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
3277 10  VEEKSHA 7  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  517 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1713 3  NIDHI.R.SHETTY 5  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2453 5  SINJITHA K 7  A. U. P. S. Dharmathadka
1450 1  SUMANA N 5  A. U. P. S. Bakrabail
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2126 10  CHAITHRIKA .V 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
1271 8  THRIPTHISHREE S 6  Heddari. A. U. P. S. Bayar
1718 12  ASHWINI.E 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar

No comments:

Post a Comment